Projekt

Hlavním cílem je dotvarování a rekultivace bývalé skládky za účelem zlepšení krajinného rázu a vybudování rekreačních ploch a ploch pro sportovní účely.

Revitalizace výše uvedeného prostoru předpokládá dvě základní fáze. Jednak fázi ryze technickou, kdy dochází ke konečnému tvarování revitalizovaného tělesa, kam je ukládán materiál, který je z podstatné části zeminou s příměsí  a rovněž stavebních materiálů různého charakteru opětovně recyklovaného na výrobky. Prostor bude tvarován tak, jak bylo doporučeno ve znaleckém posudku znalce v oboru životního prostředí a tvorby krajiny (Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.). Ozelenění je realizováno areálově domácími druhy.Druhou fází je biologická část. Hlavním cílem biologické části revitalizace je vytvořit podmínky, aby byl co nejrychleji iniciován pedogenetický proces v deponované zemině. Jak je z přiloženého projektu patrné, boky tělesa mají v některých částech značnou sklonitost. V těchto místech bude i rozhodující dosažená míra hutnění pro vytvoření podmínek pro vznik a urychlený rozvoj pedogenese. Toto bude zároveň i podmínkou pro rozvoj vegetační složky prostoru. Celá záležitost se musí řešit z pohledu komplexní péče o životní prostředí.

Následně po vytvoření správného tvaru tělesa a pro zvýšení protierozní ochrany bude realizováno založení kultur dřevin.

a to:

 a) pomocí přípravných dřevin: bude  potřebné co nejrychleji vytvořit vegetační pokryv, pro zvýšení protierozní ochrany, nejlépe travního porostu kombinací se síjí břízy (sp. Betula pendula). Druhou fází  potom pod vytvořený porost břízy bude lesnickým způsobem vysazen cílový porost z krytokořenných sazenic.  Po zajištění nové kultury se provede plecí seč a později v další fázi prořezávka  zaměřená na usměrnění druhové skladby,

b) pomocí cílového dřevinného porostu: zde je podmínkou použití starších krytokořenných sazenic v hustějším sponu. Jelikož jde o lokalitu, která bude  představovat nově vznikající biotop pro zvěř, odlišného charakteru od okolí, stane se velmi vyhledávaným  jak drobnou zvěří, tak i srnčí, která se zde vyskytuje. Bude nutné tyto sazenice chránit proti  okusu a to buď mechanicky nebo chemicky.

Vedle zakládání porostů bude třeba věnovat pozornost již vytvořeným kulturám, které budou vysázeny z dřevin, které budou již ve stavu, kdy bude nezbytné provést první pěstební zásahy, tj. prořezávky kvantitativní a kvalitativní, kterými  budeme optimalizovat prostorové uspořádání stromků , podporu kvalitních na zdravých jedinců a druhů s odstraněním nevhodných druhů dřevin.

Při předpokládaném postupu biologické rekultivace jsou na tyto práce zapotřebí čtyři roky i s ohledem na to, že se jedná o množství cca 200 000 sazenic stromků. Z toho důvodu nelze dokončit technickou část a až následně zahájit biologickou fázi. Bude tedy nezbytné po postupném dokončování konečného tvaru jednotlivých částí budoucího tělesa Lesoparku současné zahájení biologické rekultivace (rovněž po částech ve vegetačních obdobích jara a podzimu každého roku ), tak jak je výše popsáno.